Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Kraje Biblii dzisiaj

Żydowscy chłopcy w starej Jerozolimie     Przedstawione na kartach Pisma Świętego wydarzenia miały miejsce na bardzo rozległym obszarze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Aczkolwiek większość rozegrała się na terytorium Palestyny, w Starym Testamencie spotykamy również liczne wzmianki o Mezopotamii, Syrii, Anatolii i Egipcie. Nowy Testament opisuje z kolei długie podróże misyjne św. Pawła Apostoła oraz powstawanie pierwszych wspólnot chrześcijańskich na Cyprze, w Anatolii, Grecji, a nawet w Rzymie.
     W centrum wydarzeń biblijnych znajduje się Palestyna. Ziemia opisywana w Biblii pokrywa się w przybliżeniu z terytorium współczesnego państwa Izrael, utworzonego 15 maja 1948 r., wraz z zajętymi przez nie w rezultacie konfliktów żydowsko-arabskich terytoriami okupowanymi, Ściana Płaczu w Jerozolimie i żołnierzektóre obejmują tzw. Zachodni Brzeg Jordanu, wschodnią część Jerozolimy, Wzgórza Golan i strefę Gazy. Cały ten obszar zamieszkuje ok. 6 milionów mieszkańców (1998), z czego 83% stanowią Żydzi, a resztę Arabowie oraz inne mniejszości etniczne i religijne.
     Państwo Izrael rozciąga się od wybrzeża Morza Śródziemnego po Zatokę Akaba na Morzu Czerwonym i graniczy od południa i południowego-zachodu z Egiptem, od wschodu z Jordanią, od północnego-wchodu z Syrią, zaś od północy z Libanem. Najwięcej biblijnych wzmianek o Egipcie znajdujemy w Pięcioksięgu, w związku z epopeją wyjścia Izraelitów z kraju faraonów i ich wędrówki przez Synaj do Ziemi Obiecanej. Na terytorium współczesnej Jordanii mieszkali w czasach biblijnych Edomici, Moabici i Ammonici, zaś na krańcach północnych plemiona aramejskie. One też dominowały na obszarze współczesnej Syrii, której stolicę Damaszek uważa się za najstarszą ze stolic współczesnych państw na świecie. Z kolei terytorium dzisiejszego Libanu było zamieszkiwane przez Fenicjan, którzy nawiązywali liczne i częste kontakty z Izraelitami, zwłaszcza w okresie podzielonej monarchii, czyli w IX i VIII w. przed Chr. Wyspy Morza Śródziemnego, które stanowi naturalną zachodnią granicę Izraela, takie jak Cypr i Kreta są wielokrotnie wzmiankowane w Biblii. W księgach pojawia się też tajemnicze Tarszisz, utożsamiane przez niektórych komentatorów z odległym Gibraltarem
.      Na wschód od Syro-Palestyny rozciągała się Mezopotamia i Persja podzielona dzisiaj między Irak i Iran. Obszary te stanowiły w czasach biblijnych szlak wędrówek patriarchów oraz były ośrodkami państwowości Asyryjczyków (północna Mezopotamia) i Babilończyków (południowa Mezopotamia), a następnie Persów. Wszystkie te narody odcisnęły trwałe piętno na dziejach biblijnego Izraela, zaś świadectwa ich potęgi odkrywa Göreme w Kapadocji - wejście do kościółka skalnegoarcheologia, która w Iranie i Iraku ma jeszcze ogromną przyszłość. Położoną bardziej na północy Anatolię (Azję Mniejszą) zajmuje współczesna Turcja, na terenie której znajduje się wiele pamiątek wczesnochrześcijańskich związanych z obecnością i pracą misyjną św. Pawła i św. Jana. Stolica dzisiejszej Turcji Ankara leży w krainie, która niegdyś nosiła nazwę Galacji.
     W ostatnich stuleciach ery przedchrześcijańskiej oraz w czasach Jezusa Chrystusa i powstawania pism Nowego Testamentu ogromną rolę odgrywał obszar pokrywający się z terytorium nowożytnej Grecji. Do dzisiaj chlubi się ona wieloma pamiątkami z czasów apostolskich i wczesnochrześcijańskich, w czym rywalizuje z Turcją. W skład Grecji wchodzi także Kreta. Natomiast wyspa Cypr, znana m.in. z podróży św. Pawła, podzielona jest na część grecką i turecką.
     Na peryferiach wydarzeń biblijnych znajdowały się z jednej strony obszary zajmowane dzisiaj przez Arabię Saudyjską (Stary Testament), a z drugiej terytorium Italii (Nowy Testament) czyli współczesnych Włoch.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor