Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Utrwalenie tradycji Nowego Testamentu

     Po otrzymaniu nakazu misyjnego oraz wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie umocnieni Duchem Świętym zaczęli dawać świadectwo o tym, co przeżyli w związku z osobą Mistrza z Nazaretu. Mówili, że jest Synem Bożym (Bogiem), który stał się człowiekiem, opowiadali o znakach, których dokonywał, o Jego ofierze za grzechy świata, i udzielali chrztu w Jego imię. Nazaret - fasada bazylikiPrzekazywali słuchaczom naukę Jezusa. Ich świadectwo tworzyło tradycję ustną i stawało się fundamentem wiary powstających gmin chrześcijańskich.
     Przez pewien czas nauczanie Jezusa, Jego orędzie i pamięć o Nim żyły tylko w przekazie ustnym. Kryzys tego przekazu, związany ze stopniowym odchodzeniem pokolenia świadków oraz prześladowaniami na terenie Palestyny przyczynił się do podjęcia prób zapisu tradycji. Zadanie to było o tyle łatwiejsze, że w istniał już precedens utrwalania świętej Tradycji na piśmie w postaci ksiąg Biblii Hebrajskiej (por. Zapisy tradycji ustnej). Dokonano więc spisania nauki Jezusa poszerzonej o zrozumienie wiary apostołów i doświadczenie Kościoła pierwotnego. Wszystko to złożyło się na teksty, której później weszły do kanonu Nowego Testamentu jako Ewangelie. Na ostateczny ich kształt miała także wpływ osobowość Powołanie św. Mateusza - obrazanonimowych autorów natchnionych, którzy uporządkowali i uzupełnili istniejące materiały oraz dostosowali je do sytuacji i problemów adresatów. Proces powstawania Ewangelii można przyrównać do procesu kształtowania się Tory, z tą różnicą, że Pięcioksiąg Mojżesza tworzył się kilkaset lat, a Ewangelie - około pięćdziesięciu.
     Równocześnie z utrwalaniem Ewangelii kształtował się drugi nurt Tradycji. Konkretne problemy wynikające ze złego lub niepełnego zrozumienia nauki apostołów, czy też zaistnienia nowych okoliczności w powstających gminach spowodowały konieczność stworzenia pism dydaktycznych (największą rolę w ich tworzeniu odegrał Paweł z Tarsu, Apostoł Narodów, założyciel wspólnot rozsianych w Azji Mniejszej i Europie - przypisuje mu się aż trzynaście pism). Listy służyły pouczeniu chrześcijan, strzegły czystości otrzymanego depozytu wiary, umożliwiały odczytanie nauki Jezusa w nowych, konkretnych sytuacjach, w jakich znaleźli się wyznawcy Chrystusa. Jako księgi dydaktyczne mają swoją analogię w starotestamentowych Pismach, które czerpały z mądrości narodu żyjącego Przymierzem z Bogiem.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor