Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Język Nowego Testamentu

     Od czasów niewoli babilońskiej w Palestynie dominował język aramejski, choć w liturgii nadal stosowano język hebrajski (gdyż w nim zostały zapisane księgi Biblii Hebrajskiej). Od IV w. przed Chr., Geraza - grecka inskrypcjawraz z hellenizacją starożytnego Wschodu, zaczęto coraz powszechniej używać greki (a właściwie jej rozpowszechnionej odmiany zwanej koine).
     Jezus posługiwał się wszystkimi tymi językami. Znał dobrze hebrajski, skoro w synagodze wziął do ręki zwój i czytał fragment z Księgi Izajasza. Sprawnie posługiwał się też greką lub łaciną, ponieważ nie potrzebował tłumacza w rozmowie z Piłatem. Jednak Jego ojczystym językiem był aramejski, o czym świadczy modlitwa podczas konania na krzyżu, kiedy Jezus cytuje w oryginale Psalm 22: Eli, Eli, lema sabachthani. Tym też językiem posługiwał się, nauczając tłumy w Palestynie.
     Podobnie apostołowie, dla których aramejski był językiem ojczystym, posługiwali się nim w głoszeniu Ewangelii. W tym więc języku kształtowała się chrześcijańska tradycja. Jak twierdzi Papiasz, pierwsze logia Jezusa celnik Mateusz, jeden z apostołów, spisał właśnie po aramejsku.
     W latach 40., po prześladowaniach Agryppy I, kiedy chrześcijanie zaczęli emigrować z Palestyny do Syrii, coraz powszechniej zaczęto używać greki jako języka międzynarodowego, znanego w całym imperium rzymskim. Centrum chrześcijaństwa przeniosło się do Antiochii. Nebo - fragment mozaikiGreka zaczęła wypierać aramejski, tym bardziej że wyznawcy Chrystusa posługiwali się tekstami Starego Testamentu w wersji Septuaginty. Kiedy po 70 r. nastąpiło ostateczne oddzielenie chrześcijaństwa od Synagogi, chrześcijanie mieli coraz mniejszy kontakt z językami semickimi.
     Dlatego też wszystkie teksty Nowego Testamentu zostały napisane w języku greckim (koine). Różnią się jednak między sobą stylem i słownictwem. Najładniejszą greką posługiwał się Łukasz oraz autor Listu do Hebrajczyków, natomiast uboższe słownictwo występuje w pismach Janowych (czwarta Ewangelia zawiera 15 420 słów, w tym tylko 1011 różnych wyrazów; nie świadczy to jednak o mniejszej wadze przekazanego w nich orędzia - każde słowo u Jana jest nośnikiem wielu poziomów znaczeniowych).
     Powszechność greki sprzyjała rozwojowi Kościoła, podobnie jak dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna w imperium rzymskim. To dzięki grece Paweł mógł zanieść Ewangelię na "krańce świata" i głosić ją poganom nie znającym hebrajskiego. Greka pozostała językiem Kościoła aż do IV w., kiedy na zachodzie zaczęła ją wypierać łacina.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor