Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Diaspora

     Określenie diaspora (gr. rozproszenie) odnosi się do zamieszkiwania Izraelitów poza Ziemią Izraela. Diaspora oznacza zarówno rozproszonych, jak i miejsce ich rozproszenia.
     W dziejach biblijnego Izraela nie było okresu, kiedy wszyscy Izraelici mieszkali wyłącznie na terenie Palestyny. Dwiema najczęstszymi przyczynami migracji były w starożytności wojny i handel.
     Geneza zjawiska diaspory sięga okresu rządów Dawida i Salomona. W wyniku zwycięstw nad sąsiadami i nawiązywania rozległych stosunków handlowych pewna liczba Izraelitów opuściła ojczyznę w roli kolonizatorów, administratorów królewskich i kupców.
     Rozproszenie wzrosło podczas kolejnych deportacji. Izraelici uprowadzeni podczas przesiedlenia asyryjskiego (pod koniec VIII w. przed Chr.) utworzyli Laodyceapierwszą prężną diasporę. Zjawisko diaspory utrwaliło się na wygnaniu babilońskim (VI w. przed Chr.), kiedy dokonała się największa część przebudowy życia duchowego i religijnego.
     W czasach chrześcijańskich właściwie we wszystkich metropoliach Imperium Rzymskiego istniały lokalne diaspory - często ułatwiały one powstawanie gmin (wiele wspólnot założonych przez św. Pawła powstało w miastach, gdzie istniały synagogi), a wielu Żydów stawało się wyznawcami Jezusa Chrystusa (judeochrześcijanie). Do najbardziej znanych ośrodków diaspory należały: Aleksandria, Damaszek, Tars, Efez, Milet, Antiochia Pizydyjska, Pergamon, Filippi, Tesalonika, Berea, Laodycea i Rzym.
     Po pierwszym powstaniu żydowskim przeciw Rzymianom (66-70 r.) część Żydów deportowano do Rzymu jako niewolników. Po upadku drugiego powstania (135 r.) cesarz Hadrian wydał zakaz wstępu Żydom do Judei. Rozproszyli się oni wtedy po całym ówczesnym świecie, zwłaszcza po Mezopotamii, a następnie północnej Afryce i Europie.
     Państwo Izrael powstało ponownie dopiero po II wojnie światowej. Pomimo proklamowania niepodległości wielu Żydów przebywa w diasporach na całym świecie, gdzie często zasymilowali się z lokalną ludnością.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor