Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Midrasz

     Midrasz (od hebr. darasz - badać, interpretować) to rabinacka metoda wyjaśniania Pisma Świętego polegająca na dostosowanym do aktualnych warunków życia komentowaniu poszczególnych ksiąg lub poszczególnych wydarzeń w nich Bet Midrasz w Kafarnaumopisanych. Interpretacja midraszowa dokładnie bada znaczenie pojedynczych słów i form gramatycznych, objaśnia każdy werset i odnosi nauki judaizmu do tekstu Biblii. Midrasz zakłada, że tekst biblijny zawiera niewyczerpany zasób znaczeń odpowiednich do każdej kwestii i sytuacji.
     Istniały dwa rodzaje wyjaśnień midraszowych: halacha i haggada. Pierwsze z nich to prawniczy wykład Pisma Świętego, którego przepisy, często bardzo drobiazgowe, utrudniające wiernym codzienne życie, istniały początkowo tylko w tradycji ustnej (zbiorami przepisów halachy są Miszna i Tosefta). Drugie natomiast to wyjaśnienie narracyjnych partii tekstu biblijnego z punktu widzenia religijno-moralnego (w Nowym Testamencie przykładem haggady jest tzw. Ewangelia Dzieciństwa zawarta w pierwszych dwóch rozdziałach kanonicznej Ewangelii Mateusza).

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor